Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Για την Ενεργειακή επιθεώρηση απαιτείται η συγκέντρωση των παρακάτω απαραίτητων στοιχείων (σε αντίγραφα) από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση μαζί μας:

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας.
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί.
 3. Τοπογραφικό (στην περίπτωση μη ύπαρξης τοπογραφικού Διάγραμμα Κάλυψης).
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτήρια μετά το ’80, εάν υπάρχει).
 5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών (για καινούργια κτίρια).
 6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ.
 7. Αριθμός Κτηματολογίου.
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει).
 9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, fax, email).

Σημαντικές διευκρινήσεις (σύμφωνα με τον οδηγό ενεργειακής επιθεώρησης):

 1. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.
 2. Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου. Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή.
 3. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.
 4. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου διεξάγεται αποκλειστικά από Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν.