Δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρέτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τακτοποίηση του αυθαίρετου

α) Αίτηση (απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής)

β) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86* (εις διπλούν)

γ) Αντίγραφο του Ε9

δ) Τεχνική Έκθεση μηχανικού

ε) Φωτογραφίες όλων των όψεων

στ) Οικοδομική άδεια

ζ) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα περιέχεται το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις εντός σχεδίου περιοχές, ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87) (πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την Αίτηση Προσφοράς για Τοπογραφικό)

η) Αρχιτεκτονική κάτοψη

θ) Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100

ι) Διάγραμμα κάλυψης

κ) Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

λ) Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού και φωτογραφίες (εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή η αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή έχει εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας ή τουριστικά καταλύματα, σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η σύνταξη στατικής μελέτης)

μ) Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής

ν) Σε περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υπάρχουν.

 

Επικοινωνήστε στο
210 – 33.00.352