Ενέργεια Ενεργειακό Πιστοποιητικό Εξοικονομώ κατ' οίκον Πράσινη δόμηση 

Νέα δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων από Ευρωπαϊκή Οδηγία

Νέα δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων

ενεργειακο πιστοποιητικοΝέα δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων θέτει νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία ουσιαστικά αποτελεί την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας οδηγίας είναι:

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο τρόπος έκδοσης των πιστοποιητικών θα πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο.

Για παράδειγμα, δεν μπορεί δύο ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι θα ελέγξουν ένα κτήριο ο ένας να το κατατάσσει στην κατηγορία Δ και ο άλλος στην κατηγορία Ε ή κατά τη μελέτη για τις κιλοβατώρες να υπάρχει απόκλιση ακόμη και της τάξεως του 20%.

Φορείς της ελληνικής αγοράς έχουν θέσει ήδη το θέμα της διαφάνειας των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, η οποία όπως υποστηρίζουν, θα πρέπει να βελτιωθεί με τη διασφάλιση ότι όλες οι απαραίτητες παράμετροι για τους υπολογισμούς, τόσο για την πιστοποίηση όσο και για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, καθορίζονται και εφαρμόζονται με συνέπεια.

Μεταξύ άλλων στη νέα οδηγία προβλέπεται ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα χρηματοπιστωτικά μέτρα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση χρησιμοποιούνται κατά τον βέλτιστο τρόπο στην ανακαίνιση κτιρίων, θα πρέπει να συνδέονται με την ποιότητα των εργασιών ανακαίνισης, λαμβάνοντας υπόψη την επιδιωκόμενη ή επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει ως εκ τούτου να συνδέονται με την απόδοση του εξοπλισμού ή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση, με το επίπεδο πιστοποίησης ή προσόντων του εγκαταστάτη, με ενεργειακό έλεγχο ή με τη βελτίωση που έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της ανακαίνισης, η οποία θα πρέπει να αξιολογείται συγκρίνοντας τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που εκδίδονται πριν και μετά από την ανακαίνιση, χρησιμοποιώντας πρότυπες τιμές ή άλλη διαφανή και αναλογική μέθοδο.

Όπως προκύπτει, χρειάζεται ετήσιος μέσος όρος ανακαινίσεων 3 %, προκειμένου να υλοποιηθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο οι φιλοδοξίες της Ένωσης για ενεργειακή απόδοση. Εκτιμώντας ότι κάθε αύξηση κατά 1 % της ενεργειακής εξοικονόμησης μειώνει κατά 2,6 % τις εισαγωγές αερίου, σαφείς στόχοι για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού είναι εξαιρετικά σημαντικοί.

Ακόμη, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού δυναμικού κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, που προορίζονται για κατοικίες ή για άλλες χρήσεις και τη μετατροπή του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό δυναμικό έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Tέλος, πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως τις 10 Μαρτίου 2020. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Προσαρμογή από michanikos-online.gr


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

τηλ: 6972-666.502 - info@climaline.gr

Leave a Comment