Διαδικασία

Η διαδικασία για την τακτοποίηση αποτελείται από τις ακόλουθες δύο φάσεις.

Α΄ Φάση

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, επιλέγει μηχανικό, ο οποίος μετά από αυτοψία στο χώρο του ακινήτου συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) από 01.10.2011 έως 30.06.2012 τα υπ΄ αριθμ. α και μ δικαιολογητικά (δικαιολογητικά) και παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το παράβολο αυτό ανέρχεται σε 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 51 τ.μ. μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας από 101 τ.μ. μέχρι 200 τ.μ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 201 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ., και 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 1001 τ.μ. μέχρι 2.000 τμ και 6.000 € για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2000 τ.μ., για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο.

Β΄Φάση

Υποβάλλονται έως την 30.09.2012 τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά).

Επικοινωνήστε στο
210 – 33.00.352